Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
X192312
ID oznámenia: 
16684
titul, meno, priezvisko: 
Ing. VLADIMÍR TURČEK, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne
príjmy za rok 2019: 
8102 € (z výkonu verejnej funkcie), 79319 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, A. S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
RIADITEĽ SEKCIE EKONOMIKY A ZDRAVOTNÍCKYCH ČINNOSTÍ
(VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, A. S.)
požitky: MESAČNÁ ODMENA/SLUŽOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO NA SÚKROMNÉ ÚČELY
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
GARÁŽ; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 5846; podiel: 50%
BYT; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 4770; podiel: 100%
BYT; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 6418; podiel: 50%
NEBYTOVÝ PRIESTOR - PIVNICA; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 6418; podiel: 50%
BYT; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 3935; podiel: 50%
POZEMOK POD BYTOVÝM DOMOM; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 7229; podiel: 100%
BYT; kat. územie BRATISLAVA - PETRŽALKA; číslo LV: 2356; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
BYTOVÉ ZARIADENIE, podiel: BSM
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: FORD, rok výroby: 2013, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY V BANKÁCH, podiel: BSM
STAVEBNÉ SPORENIE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->