Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203889
ID oznámenia: 
17063
titul, meno, priezvisko: 
VLADIMÍR ŠELESTIAK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (POĽNONÁKUP, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 

(SÚKROMNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
PARCELY REGISTRA E; kat. územie VEĽKÉ ÚĽANY ČASŤ NOVÉ OSADY; číslo LV: 105; podiel: 417/480
PARCELY REGISTRA C A STAVBY; kat. územie VEĽKÉ ÚĽANY ČASŤ NOVÉ OSADY; číslo LV: 106; podiel: 1/1
PARCELY REGISTRA E; kat. územie VEĽKÉ ÚĽANY ČASŤ NOVÉ OSADY; číslo LV: 658; podiel: 477/480
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 1448, podiel: 1/1
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2005, podiel: 1/1
TRAKTOR, továrenská značka: SAME, rok výroby: 2001, podiel: 1/1
PRÍVES OSOBNÉHO AUTOMOBILU, továrenská značka: PONGRATZ, rok výroby: 2004, podiel: 1/1
PRÍVES NÁKLADNÝ ZA TRAKTOR, továrenská značka: BSS, rok výroby: 1987, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
ORNÁ PÔDA, kat. územie VEĽKÉ ÚĽANY, rok zač. užívania: 2018, spôsob užívania: PRENÁJOM
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->