Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC204056
ID oznámenia: 
15766
titul, meno, priezvisko: 
Ing. VLADIMÍR PORUBAN
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZSE ENERGIA, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
GODEMAR, S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(GODEMAR S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
DOM, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ORECHOVÉ; číslo LV: 752; podiel: 1/1
HOSPODÁRSKY OBJEKT, ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie ORECHOVÉ; číslo LV: 252; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie ORECHOVÉ; číslo LV: 752; podiel: 1/1
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6474; podiel: 1/2
NEZASTAVANÁ PLOCHA - GARÁŽ; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6474; podiel: 660/29040
POZEMKY - ZÁHRADY; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6943; podiel: 5258/1104018
POZEMKY - ZÁHRADY; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6943; podiel: 660/1104018
POZEMOK - ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6946; podiel: 5258/281537
POZEMOK - ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6946; podiel: 660/281537
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 17. 12. 2010
HYPOTÉKA, podiel: 1/2, dátum vzniku: 12. 01. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->