Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC172132
ID oznámenia: 
15861
titul, meno, priezvisko: 
Ing. VLADIMÍR PALKO, Ing.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ A PRENOSOVÁ SÚSTAVA, A.S., MLYNSKÉ NIVY 59/A, BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
20665 € (z výkonu verejnej funkcie), 258719 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie ŠEMŠA; číslo LV: 293; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie NOVÁČANY; číslo LV: 175; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie NOVÁČANY; číslo LV: 234; podiel: 1/2
POZEMKY V URBARIÁTE NOVÁČANY; kat. územie NOVÁČANY; podiel: 246/10000
POZEMKY V URBARIÁTE NOVÁČANY; kat. územie PAŇOVCE; podiel: 246/10000
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČEČEJOVCE; číslo LV: 1550; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie ŠEMŠA; číslo LV: 111; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie HODKOVCE; číslo LV: 614; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIA RODINNÝCH DOMOV, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VKLADY NA ÚČTOCH V BANKE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->