Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202412
ID oznámenia: 
15347
titul, meno, priezvisko: 
Ing. VLADIMÍR JÁNOŠÍK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
38032 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MESTO LIPANY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC
(PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie SOKOĽ; číslo LV: 818; podiel: 1/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie SOKOĽ; číslo LV: 816; podiel: 1/216
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LIPANY; číslo LV: 668; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie LIPANY; číslo LV: 668; podiel: 1/2
BYT; kat. územie LIPANY; číslo LV: 1837; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LIPANY; číslo LV: 2127; podiel: 77/1850
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DRIENICA; číslo LV: 1628; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DRIENICA; číslo LV: 1720; podiel: 1/1
BYT; kat. územie LIPANY; číslo LV: 1837; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LIPANY; číslo LV: 2127; podiel: 39/1850
ORNÁ PÔDA; kat. územie SOKOĽ; číslo LV: 789; podiel: 9/64
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2012, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
ÚVER V BANKE, podiel: BSM, dátum vzniku: 01. 10. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->