Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202341
ID oznámenia: 
15499
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. VLADIMÍRA MARCINKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ZAKLADAJÚCI ČLEN
(DVAKRÁT DOBRE)
požitky: ŽIADNE
ZAKLADAJÚCI ČLEN A ČLEN PREDSEDNÍCTVA
(JE NÁS VIAC)
požitky: MZDA
ZAKLADAJÚCI ČLEN A ČLEN PREDSEDNÍCTVA
(NÁŠ NÁZOR)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
PODIEL NA POZEMKU; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 6477; podiel: 371/10000
BYT + PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A ZARIADENIACH; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 6475; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie SPIŠSKÝ HRHOV; číslo LV: 1333; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie SPIŠSKÝ HRHOV; číslo LV: 683; podiel: 4/21
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SPIŠSKÝ HRHOV; číslo LV: 873; podiel: 1/53
ORNÁ PÔDA; kat. územie SPIŠSKÝ HRHOV; číslo LV: 1143; podiel: 1/30
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SPIŠSKÝ HRHOV; číslo LV: 1090; podiel: 1/2
OVOCNÝ SAD A OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SPIŠSKÝ HRHOV; číslo LV: 1430; podiel: 15/7000
ORNÁ PLOCHA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SPIŠSKÝ HRHOV; číslo LV: 1694; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SPIŠSKÝ HRHOV; číslo LV: 1694; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SPIŠSKÝ HRHOV; číslo LV: 2005; podiel: 111/1000
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SPIŠSKÝ HRHOV; číslo LV: 1429; podiel: 1063/6617
OSTATNÁ PLOCHA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie BRATISLAVA - PETRŽALKA; číslo LV: 5648; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA - PETRŽALKA; číslo LV: 5647; podiel: BSM
BYT + PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A ZARIADENIACH; kat. územie BRATISLAVA - PETRŽALKA; číslo LV: 5168; podiel: BSM
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SPIŠSKÝ HRHOV; číslo LV: 1090; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2018, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 25. 03. 2015
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 16. 05. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
SVADOBNÝ DAR - FINANČNÉ PROSTRIEDKY, dátum prijatia: 07. 06. 2019

Deň v parlamente

<- ->