Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B121532
ID oznámenia: 
15553
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. VLADIMÍR BALÁŽ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 44223 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT BANSKÁ BYSTRICA ; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8273, 7266; podiel: 100%
RODINNÝ DOM, ZÁHRADA ; kat. územie OBECKOV ; číslo LV: 265, 628, 1051; podiel: 50%
POZEMOK; kat. územie SLATINA; číslo LV: 163; podiel: 100%
POZEMOK; kat. územie LACKOV; číslo LV: 395, 206, 450, 393, 391, 390; podiel: 100%
POZEMOK; kat. územie LITAVA; číslo LV: 898, 582; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL , továrenská značka: BMW, rok výroby: 2012, podiel: 100%
OSOBNÝ AUTOMOBIL , továrenská značka: RANGE ROVER, rok výroby: 2016, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÝ VKLAD V BANKE , podiel: 100%
PODIELOVÉ FONDY , podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->