Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202873
ID oznámenia: 
15439
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. VILIAM VADRNA, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(VIVA MD, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie BIELY KOSTOL; číslo LV: 1380; podiel: 1/2
GARÁŽ; kat. územie BIELY KOSTOL; číslo LV: 1380; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BIELY KOSTOL; číslo LV: 1380; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie BIELY KOSTOL; číslo LV: 1380; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie BIELY KOSTOL; číslo LV: 1380; podiel: 1/2
BYT; kat. územie PIEŠŤANY; číslo LV: 7584; podiel: 1/4
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PIEŠŤANY; číslo LV: 7584; podiel: 74/2740
SPOLOČNÉ ČASTI A SPOLOČNÉ ZARIADENIA, PRÍSLUŠENSTVO; kat. územie PIEŠŤANY; číslo LV: 7584; podiel: 74/2740
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLVO, rok výroby: 2015, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->