Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203017
ID oznámenia: 
16774
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. VILIAM KALL
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
31546 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MESTO VEĽKÝ ŠARIŠ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZA MESTO
(ZDRUŽENIE LAPANČ)
požitky: ŽIADNE
ČLEN VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZA MESTO
(OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU ŠARIŠ)
požitky: ŽIADNE
ČLEN VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZA AKCIONÁRA MESTO
(VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
PARCELA KN C 8360, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, 870 M2; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 9260; podiel: 2,76 %
RODINNÝ DOM; kat. územie VEĽKÝ ŠARIŠ; číslo LV: 3094; podiel: 100%
PARCELA KN C 1274/1, ZÁHRADA; kat. územie VEĽKÝ ŠARIŠ; číslo LV: 3094; podiel: 100%
PARCELA KN C 1274/2, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie VEĽKÝ ŠARIŠ; číslo LV: 3094; podiel: 100%
PARCELA KN C 5029, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST 1500 M2; kat. územie VEĽKÝ ŠARIŠ; číslo LV: 9252; podiel: 100% V BSM
PARCELA KN C 5028, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, 79 M2; kat. územie VEĽKÝ ŠARIŠ; číslo LV: 6854; podiel: 50% V BSM
BYT; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 9485; podiel: 12,5%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
POHĽADÁVKA SPRED ROKU 2012 PRIHLÁSENÁ V KONK. KONANÍ, podiel: 100%
ÚSPORY V BANKÁCH, podiel: 100%
ÚSPORY V BANKÁCH, podiel: 100% V BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 18. 07. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->