Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202459
ID oznámenia: 
15430
titul, meno, priezvisko: 
PaedDr. VIERA LEŠČÁKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ZŠ PROSTĚJOVSKÁ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN RADY ŠKOLY
(SPOJENÁ ŠKOLA)
požitky: BEZ ODMENY
ČLEN RADY ŠKOLY
(GYMNÁZIUM ADAMA RAYMANA)
požitky: BEZ ODMENY
ČLENKA PREDSEDNÍCTVA
(POLITICKÁ STRANA ZA ĽUDÍ)
požitky: BEZ ODMENY
ČLEN RADY ŠKOLY
(STREDNÁ LESNÍCKA ŠKOLA PREŠOV)
požitky: BEZ ODMENY
ČLEN RADY ŠKOLY
(STREDNÁ TECHNICKÁ ŠKOLA)
požitky: BEZ ODMENY
ČLEN KOMISIE
(MESTO PREŠOV)
požitky: ODMENA
POSLANKYŇA
(PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
ČLEN ZBORU ZÁSTUPCOV
(AGENTÚRA REGIONÁLNEHO ROZVOJA PSK)
požitky: BEZ ODMENY
ČLEN KOMISIE
(MESTO VEĽKÝ ŠARIŠ)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÝ ŠARIŠ; číslo LV: 5806; podiel: 50%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VEĽKÝ ŠARIŠ; číslo LV: 5806; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie VEĽKÝ ŠARIŠ; číslo LV: 5806; podiel: 50%
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VYŠNÝ SLAVKOV; číslo LV: 533; podiel: 50%
LESNÝ POZEMOK, ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ SLAVKOV; číslo LV: 180; podiel: 50%
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VYŠNÝ SLAVKOV; číslo LV: 180; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MITSUBISHI, rok výroby: 2017, podiel: 50%
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: HUYNDAI, rok výroby: 2018, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 50%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 21. 01. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->