Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC172156
ID oznámenia: 
15869
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JÁN VALKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S. BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
121152 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA 1/6 NA POZEMKU; kat. územie MARTIN PRIEKOPA; číslo LV: 1034/2; podiel: 17%
BYT NADOBUTNUTÝ DEDENÍM V ROKU 2019; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 6854; podiel: 100%
NEBYTOVÝ PRIESTOR NADOBUDNUTÝ DEDENÍM; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 6854; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL , továrenská značka: MERCEDES BENZ , rok výroby: 2015, podiel: 100%
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: PORSCHE, rok výroby: 2007, podiel: 100%
OSOBNÝ AUTOMOBIL - DEDIČSTVO, továrenská značka: MERCEDES BENZ, rok výroby: 2008, podiel: 100%
MOTOCYKEL, továrenská značka: HARLEY DAVIDSON , rok výroby: 2010, podiel: 100%
MOTOCYKEL , továrenská značka: VESPA, rok výroby: 2013, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY V BANKÁCH A HOTOVOSŤ, podiel: 100%
DÔCHODKOVÉ A STAVEBNÉ SPORENIE, podiel: 100%
NÁRAMKOVÉ HODINKY 3X, podiel: 100%
existencia záväzku: 
PÔŽIČKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 30. 03. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
BYT S PRÍSLUŠNÝM NEBYTOVÝM PRIESTOROM, kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO, rok zač. užívania: 2013, spôsob užívania: PRENÁJOM
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2018
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2013
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->