Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203798
ID oznámenia: 
16637
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. TOMÁŠ OPARTY
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (AUTOMOBILOVÉ OPRAVOVNE MV SR, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7097; podiel: 1/1
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7097; podiel: 1/1 BSM
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7097; podiel: 1/1 BSM
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7097; podiel: 1/1 BSM
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie VOJKA NAD DUNAJOM; číslo LV: 1081; podiel: 1/1 BSM
RODINNÝ DOM, POZEMOK; kat. územie DOLNÝ KUBÍN; číslo LV: 3610; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie SVÄTOPLUKOVO; číslo LV: 2682; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie ORAVSKÁ LESNÁ; číslo LV: 300; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V S.R.O., podiel: 30,8%
PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
PODIEL V A.S., podiel: 25%
PODIEL V S.R.O., podiel: 50%
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 50%, dátum vzniku: 06. 12. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->