Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203324
ID oznámenia: 
16938
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. TOMÁŠ BUCSKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (VYCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ADVOKÁT
(JUDR. TOMÁŠ BUCSKO)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRVALÝ TRÁVNY PORAPT; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 789, 333, 319; podiel: 1/4, 1/3, 5/186-2/744
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 714, 687, 181, 910, 356; podiel: 2X 3/16, 5/168, 6/24, SPOLUVL. PODIEL
VODNÁ PLOCHA; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 521, 324; podiel: 2/12, 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 714, 708, 315, 694, 206; podiel: 3/16, 1/1, 1/8, 64/4032, 1/4, 2/12
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 543, 180, 151, 473; podiel: 2/12, 6/24, 3/6-1/12, 1/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 1044, 981, 849, 820; podiel: 2/6, 1/2, 1/1, 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 995, 356, 351, 324; podiel: 2/6, 2/24, 2/6, 1/2
STAVBA - RODINNÝ DOM; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 87; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 121, 87, 88, 16, 983; podiel: 30/2640-1/44, 1/1, 1/1, 2/4, 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 953, 750; podiel: 1/1, 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 317,191, 515, 120, 119; podiel: 7/16-3/16, 2/12-1/12, 4/12, 1/20-80/4800, 1/102, SPOLUVL. PODIEL
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 1039, 956, 397, 828; podiel: 1/12, 2/6, 1/1, 3/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 821, 333; podiel: 2/12, 1/6, 1/3
ZÁHRADA; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 87, 16, 1019, 983, 953; podiel: 1/1, 2/4, 1/1, 1/1, 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MALÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 361, 310; podiel: 1/24, 1/6
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KUCANY; číslo LV: 824, 948; podiel: 1/4, 1/45
ORNÁ PÔDA; kat. územie OBORÍN; číslo LV: 1106, 546; podiel: SPOLUVL. PODIEL
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BEŠA; číslo LV: 1146, 1230; podiel: 20/2640, 2/6
LESNÝ POZEMOK; kat. územie MALÉ RÁŠKOVCE; číslo LV: 429; podiel: 1/30
VODNÁ PLOCHA; kat. územie MALÉ RÁŠKOVCE; číslo LV: 310, 428; podiel: 1/6, 1/30
VODNÁ PLOCHA; kat. územie OBORÍN; číslo LV: 649, 1106, 994, 988; podiel: 5/201, SPOLUVL. PODIEL
VODNÁ PLOCHA; kat. územie OBORÍN; číslo LV: 1070; podiel: SPOLUVL. PODIEL
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie OBORÍN; číslo LV: 831, 815; podiel: SPOLUVL. PODIEL
ZÁHRADA; kat. územie OBORÍN; číslo LV: 1108; podiel: SPOLUVL. PODIEL
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie OBORÍN; číslo LV: 648, 997, 1120, 1070; podiel: 5/201, SPOLUVL. PODIEL
LESNÝ POZEMOK; kat. územie OBORÍN; číslo LV: 1040, 987, 1019, 1063; podiel: SPOLUVL. PODIEL
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL ZO PD, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->