Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
X172136
ID oznámenia: 
16092
titul, meno, priezvisko: 
PaedDr., Mgr. TIBOR PAPP
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne
príjmy za rok 2019: 
81154 € (z výkonu verejnej funkcie), 61723 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
RIADITEĽ SEKCIE TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA
(VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA A.S.)
požitky: MES.ODMENA, SLUŽOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO NA SÚKROMNÉ ÚČELY
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
VINICA, ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA, RODINNÝ DOM,GARÁŽ; kat. územie BÚČ; číslo LV: 279; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie BÚČ; číslo LV: 1635; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, VINICA, ORNÁ PÔDA; kat. územie BÚČ; číslo LV: 1369; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA, VINICA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BÚČ; číslo LV: 1430; podiel: 3/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie BÚČ; číslo LV: 1434; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA, VINICA; kat. územie BÚČ; číslo LV: 1473; podiel: 2/3
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BÚČ; číslo LV: 421; podiel: 247680/162086400
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, DOM, BUDOVA PRE ŠPORT; kat. územie BÚČ; číslo LV: 2699; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ZÁHRADA, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BÚČ; číslo LV: 1827; podiel: 247680/162086400
VODNÁ PLOCHA, OSTATNÁ PLOCHA, LESNÝ POZEMOK; kat. územie BÚČ; číslo LV: 1861; podiel: 247680/162086400
ORNÁ PÔDA; kat. územie BÚČ; číslo LV: 1964; podiel: 2/3
VODNÁ PLOCHA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK; kat. územie BÚČ; číslo LV: 1550; podiel: 5040/1290240
ORNÁ PÔDA; kat. územie BÚČ; číslo LV: 1636; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie BÚČ; číslo LV: 2052; podiel: 89/128
ZASTANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, RODINNÝ DOM, ZÁHRADA; kat. územie BÚČ; číslo LV: 25; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KRAVANY NAD DUNAJOM; číslo LV: 652; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KRAVANY NAD DUNAJOM; číslo LV: 765; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KRAVANY NAD DUNAJOM; číslo LV: 766; podiel: 18204/169326
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, PODIEL NA SPOLOČNYCH ČASTIACH; kat. územie KRAVANY NAD DUNAJOM; číslo LV: 765; podiel: 18201/56650
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KRAVANY NAD DUNAJOM; číslo LV: 1129; podiel: 1/30
ORNÁ PÔDA; kat. územie KRAVANY NAD DUNAJOM; číslo LV: 1126; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie KRAVANY NAD DUNAJOM; číslo LV: 1127; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAT; kat. územie KRAVANY NAD DUNAJOM; číslo LV: 1128; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA, SKLAD, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KRAVANY NAD DUNAJOM; číslo LV: 796; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie BELÁ; číslo LV: 3090; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, RODINNÝ DOM, ZÁHRADA; kat. územie PATINCE; číslo LV: 1190; podiel: 1/1
ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, RODINNÝ DOM; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 13077; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, SPOLOČNÉ ČASTI; kat. územie KOMÁRNO; číslo LV: 8267; podiel: 1/1
BYTOVÝ DOM, PODIEL NA SPOLOČNYCH ČASTIACH; kat. územie ČIERNA NAD TISOU; číslo LV: 846; podiel: 1/1
BYT; kat. územie BUDAPEŠŤ MR; číslo LV: 28611/0/A/9; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 22. 04. 2016
HYPOTÉKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 13. 06. 2013
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->