Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203483
ID oznámenia: 
16977
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. TIBOR MALACKÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNY ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S. BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA - VINOHRADY; číslo LV: 5196; podiel: BSM
RODINNÝ DOM S POZEMKOM; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 6280; podiel: BSM
ZÁHRADA; kat. územie BRATISLAVA VINOHRADY; číslo LV: 5953; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE BYTU A DOMU, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIELY V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH, podiel: BSM
INVESTÍCIE DO DLHOPISOV V BANKE, podiel: BSM
BEŽNÝ BANKOVÝ ÚČET, podiel: BSM
existencia záväzku: 
PÔŽIČKY, podiel: BSM, dátum vzniku: 01. 10. 2012
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2018
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->