Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203707
ID oznámenia: 
16618
titul, meno, priezvisko: 
Ing. TIBOR GUNIŠ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (PÔDODOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADA; kat. územie FARNÁ; číslo LV: 2069; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie FARNÁ; číslo LV: 2069; podiel: 1/1
DOM; kat. územie FARNA; číslo LV: 2069; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie FARNÁ; číslo LV: 3272; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TOMÁŠIKOVO; číslo LV: 913; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie TOMÁŠIKOVO; číslo LV: 913; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie TOMÁŠIKOVO; číslo LV: 913; podiel: 1/3
BYT; kat. územie MICHALOVCE; číslo LV: 6699; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MICHALOVCE; číslo LV: 9299; podiel: 3587/345450
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
ZMLUVA O ÚVERE NA BÝVANIE, podiel: BSM, dátum vzniku: 19. 10. 2017
ZMLUVA O ÚVERE NA BÝVANIE, podiel: BSM, dátum vzniku: 26. 06. 2019
ZMLUVA O ÚVERE NA BÝVANIE, podiel: BSM, dátum vzniku: 16. 07. 2018
ZMLUVA O ÚVERE NA BÝVANIE, podiel: BSM, dátum vzniku: 16. 07. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2019
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->