Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161907
ID oznámenia: 
15287
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. TIBOR BERNAŤÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36502 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ-ADVOKÁT
(AKWH LEGAL, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie NIVY; číslo LV: 2539; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie ZÁKAMENNÉ; číslo LV: 5559; podiel: 1/4
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ZÁKAMENNÉ; číslo LV: 53; podiel: 8/32
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ZÁKAMENNÉ; číslo LV: 350; podiel: 1/12
5X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ZÁKAMENNÉ; číslo LV: 759; podiel: 1/2
2X ZÁHRADA; kat. územie ZÁKAMENNÉ; číslo LV: 759; podiel: 1/2
6 X ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁKAMENNÉ; číslo LV: 1078; podiel: 1/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZÁKAMENNÉ; číslo LV: 1078; podiel: 1/4
2X ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁKAMENNÉ; číslo LV: 2043; podiel: 1/32
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁKAMENNÉ; číslo LV: 4080; podiel: 16/32
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ZÁKAMENNÉ; číslo LV: 4447; podiel: 1/3
8X ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁKAMENNÉ; číslo LV: 4447; podiel: 1/3
2X TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZÁKAMENNÉ; číslo LV: 4447; podiel: 1/3
3X ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁKAMENNÉ; číslo LV: 4710; podiel: 1/32
3X ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁKAMENNÉ; číslo LV: 4799; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁKAMENNÉ; číslo LV: 5512; podiel: 1/64
2X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ZÁKAMENNÉ; číslo LV: 5559; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁKAMENNÉ; číslo LV: 5559; podiel: 1/4
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ZÁKAMENNÉ; číslo LV: 5797; podiel: 1/12
2X ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁKAMENNÉ; číslo LV: 6650; podiel: 16/32
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZÁKAMENNÉ; číslo LV: 6650; podiel: 16/32
3X ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁKAMENNÉ; číslo LV: 6652; podiel: 1/12
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ZÁKAMENNÉ; číslo LV: 6799; podiel: 16/32
2X ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁKAMENNÉ; číslo LV: 7101; podiel: 1/32
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTOCH V BANKÁCH, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->