Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203852
ID oznámenia: 
16529
titul, meno, priezvisko: 
IVAN ŠVEC
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (JADROVÁ ENERGETICKÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKA, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ A SPOLOČNÍK
(UNIVERSAL EXPORTS LIMITED,S.R.O)
SPOLOČNÍK A KONATEĽ
(ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA IVAN ŠVEC, S.R.O.)
KONATEĽ A SPOLOČNÍK
(SPECTRE SK, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMKY; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 1969; podiel: BSM
POZEMKY; kat. územie HLOHOVEC; číslo LV: 6335; podiel: 1/1
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 10116; podiel: BSM
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 505; podiel: 1/1
POZEMKY; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 505; podiel: 1/1
POZEMKY; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 1759; podiel: BSM
BYT; kat. územie RAČA; číslo LV: 10183; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 03. 02. 2016
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 02. 09. 2010
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES, rok výroby: 2014
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->