Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZN203651
ID oznámenia: 
16807
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. ŠTEFAN ROZKOPÁL
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
vedúci Kancelárie prezidenta SR
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KANCELÁRIA PREZIDENTA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM SO ZÁHRADOU; kat. územie HOSTE OKR. GALANTA; číslo LV: 553; podiel: 1/2 DAR
BYT; kat. územie PRIEVOZ BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 5959; podiel: 1/2 BSM
POZEMOK POD BYTOVÝM DOMOM; kat. územie PRIEVOZ BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 6756; podiel: 1918/100000 BSM
RODINNÝ DOM SO ZÁHRADOU; kat. územie LIMBACH; číslo LV: 209; podiel: 1/4 DEDIČSTVO
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: RENAULT, rok výroby: 2005, podiel: 1/2 BSM
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: RENAULT, rok výroby: 2018, podiel: 1/2 BSM
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLVO, rok výroby: 2004, podiel: 1/1 DAR
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
BEŽNÝ ÚČET, podiel: 1/2 BSM
INVESTIČNÉ FONDY, podiel: 1/2 BSM
existencia záväzku: 
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 1/2 BSM, dátum vzniku: 11. 11. 2018
STAVEBNÝ ÚVER, podiel: 1/2 BSM, dátum vzniku: 01. 07. 2003
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 1/2 BSM, dátum vzniku: 10. 06. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
RODINNÝ DOM SO ZÁHRADOU, kat. územie VINOHRADY BRATISLAVA, rok zač. užívania: 2013, spôsob užívania: SPOLUŽITIE S MANŽELKOU
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->