Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZO202564
ID oznámenia: 
16531
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ŠTEFAN MESÁROŠ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (DEBITUM A.S.)
generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ČAKA; číslo LV: 780; podiel: 1/528, 1/1056
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ČAKA; číslo LV: 522; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČAKA; číslo LV: 678; podiel: 1/6
LESNÉ POZEMKY E; kat. územie ČAKA; číslo LV: 2330; podiel: 1/528, 57/6339, 1/1056
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ČAKA; číslo LV: 2347; podiel: 1/528, 1/1056
LESNÉ POZEMKY; kat. územie ČAKA; číslo LV: 2349; podiel: 1/528, 1/1056
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČAKA; číslo LV: 801; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA E; kat. územie ČAKA; číslo LV: 807; podiel: 3//24
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČAKA; číslo LV: 818; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA E; kat. územie MÁLAŠ; číslo LV: 492; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA E; kat. územie ČAKA; číslo LV: 542; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČAKA; číslo LV: 1093; podiel: 1/32
ZÁHRADY; kat. územie ČAKA; číslo LV: 1093; podiel: 1/32
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie ČAKA; číslo LV: 1093; podiel: 1/32
TRVALÝ TRÁVNY POZEMOK; kat. územie ČAKA; číslo LV: 1089; podiel: 45/648
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČAKA; číslo LV: 620; podiel: 5/72, 135/648, 396/648, 1/9
ZÁHRADA ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie ČAKA; číslo LV: 104; podiel: 1/8
POZEMOK PARCELA E; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 416; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČAKA; číslo LV: 1542; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČAKA; číslo LV: 1788; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM S POZEMKOM; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 700; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM S POZEMKAMI; kat. územie ČAKA; číslo LV: 378; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 6493; podiel: 1/1
LESNÉ POZEMKY; kat. územie ČAKA; číslo LV: 2329; podiel: 1/528, 1/1056
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČAKA; číslo LV: 1444; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČAKA; číslo LV: 591; podiel: 1/2
OSTATNÉ PLOCHY E; kat. územie ČAKA; číslo LV: 1436; podiel: 1/528, 57/6339, 3/1056
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ČAKA; číslo LV: 621; podiel: 15/36, 27/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČAKA; číslo LV: 1486; podiel: 250/3208
LESNÉ POZEMKY; kat. územie ČAKA; číslo LV: 1360; podiel: 1/528, 1/1056
OSTATNÉ POZEMKY; kat. územie ČAKA; číslo LV: 1373; podiel: 1/528, 57/6339, 1/1056
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČAKA; číslo LV: 1423; podiel: 1/32
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2014, podiel: 1/1
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: MERCEDES BENZ, rok výroby: 2019, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V SRO, podiel: 50%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 25. 01. 2015
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->