Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD162116
ID oznámenia: 
16322
titul, meno, priezvisko: 
Ing. STANISLAV BARTOŠ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (HYDROMELIORÁCIE, Š.P. BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
1800 € (z výkonu verejnej funkcie), 13867 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
FARMA NEMEŠANY S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 224; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 224; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 224; podiel: 1/2
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 224; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 40; podiel: 3/18
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 428; podiel: 416/840
ORNÁ PÔDA; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 429; podiel: 36/400
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 429; podiel: 36/400
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 445; podiel: 3/18
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 479; podiel: 6300/630000
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 488; podiel: 20/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 488; podiel: 20/48
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 491; podiel: 425/3820
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 495; podiel: 3/18
ORNÁ PÔDA; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 501; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 503; podiel: 1/2
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 503; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 528; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 559; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 559; podiel: 1/1
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 559; podiel: 1/1
ZÁHRADY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 559; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 587; podiel: 1/1
TRVAĽÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 587; podiel: 1/1
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 587; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 662; podiel: 1/2
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 662; podiel: 1/2
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 669; podiel: 3/18
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 679; podiel: 422/11089
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 681; podiel: 941/5649
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 681; podiel: 1412/5649
LESNÉ POZEMKY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 685; podiel: 6300/630000
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 685; podiel: 6300/630000
ORNÁ PÔDA; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 685; podiel: 6300/630000
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 686; podiel: 6300/630000
LESNÉ POZEMKY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 687; podiel: 4200/630000
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 695; podiel: 840/27720
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 695; podiel: 2/55
LESNÉ POZEMKY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 695; podiel: 840/27720
LESNÉ POZEMKY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 695; podiel: 2/55
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 695; podiel: 840/27720
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 695; podiel: 2/55
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 696; podiel: 840/27720
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 696; podiel: 2/55
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 698; podiel: 1083/6774
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 705; podiel: 96/2680
ORNÁ PÔDA; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 735; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 296; podiel: 840/27720
ORNÁ PÔDA; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 296; podiel: 2/55
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 296; podiel: 840/27720
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 296; podiel: 2/55
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 296; podiel: 840/27720
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 296; podiel: 2/55
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 296; podiel: 840/27720
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 296; podiel: 2/55
ORNÁ PÔDA; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 305; podiel: 1/3
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 305; podiel: 1/3
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 336; podiel: 3/18
ORNÁ PÔDA; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 336; podiel: 3/18
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 340; podiel: 20/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 340; podiel: 20/48
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 340; podiel: 20/48
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 357; podiel: 6300/630000
ORNÁ PÔDA; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 369; podiel: 1/3
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 382; podiel: 840/27720
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 382; podiel: 2/55
LESNÉ POZEMKY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 383; podiel: 840/27720
LESNÉ POZEMKY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 383; podiel: 2/55
LESNÉ POZEMKY; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 384; podiel: 6300/630000
ORNÁ PÔDA; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 765; podiel: 43/120
ZASTAVANÁ PLOCHA - MAŠTAĽ; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 224; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA - STODOLA; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 224; podiel: 1/2
DOM; kat. územie NEMEŠANY; číslo LV: 224; podiel: 1/2
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie SPIŠSKÉ PODHRADIE; číslo LV: 3206; podiel: 2/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie SPIŠSKÉ PODHRADIE; číslo LV: 3443; podiel: 3/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie SPIŠSKÉ PODHRADIE; číslo LV: 3564; podiel: 1/11
ORNÁ PÔDA; kat. územie SPIŠSKÉ PODHRADIE; číslo LV: 3582; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie SPIŠSKÉ PODHRADIE; číslo LV: 3594; podiel: 3/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie SPIŠSKÉ PODHRADIE; číslo LV: 3597; podiel: 3/240
ORNÁ PÔDA; kat. územie SPIŠSKÉ PODHRADIE; číslo LV: 3617; podiel: 3/9
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie SPIŠSKÉ PODHRADIE; číslo LV: 3649; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie SPIŠSKÉ PODHRADIE; číslo LV: 3697; podiel: 3/240
ORNÁ PÔDA; kat. územie SPIŠSKÉ PODHRADIE; číslo LV: 3698; podiel: 3/240
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie DOMAŇOVCE; číslo LV: 1035; podiel: 1/90
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOMAŇOVCE; číslo LV: 1036; podiel: 1/90
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie DOMAŇOVCE; číslo LV: 1037; podiel: 1/90
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOMAŇOVCE; číslo LV: 1169; podiel: 1/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOMAŇOVCE; číslo LV: 1170; podiel: 1/5
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie DOMAŇOVCE; číslo LV: 1170; podiel: 1/5
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOMAŇOVCE; číslo LV: 731; podiel: 1/15
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie DOMAŇOVCE; číslo LV: 731; podiel: 1/15
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DOMAŇOVCE; číslo LV: 857; podiel: 1/35
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DOMAŇOVCE; číslo LV: 872; podiel: 1/90
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DOMAŇOVCE; číslo LV: 873; podiel: 1/90
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOMAŇOVCE; číslo LV: 874; podiel: 1/3
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie DOMAŇOVCE; číslo LV: 878; podiel: 1/90
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DOMAŇOVCE; číslo LV: 879; podiel: 168/15540
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DOMAŇOVCE; číslo LV: 882; podiel: 168/15540
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÁ HOTOVOSŤ NA BANKOVOM ÚČTE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->