Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203691
ID oznámenia: 
15953
titul, meno, priezvisko: 
Ing. SILVIA ZAREMBOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (POĽNONÁKUP TATRY, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT, PODIEL NA SPOL. ČASTIACH A ZARIADENIACH BYTOVÉHO DOMU; kat. územie BRATISLAVA - RAČA; číslo LV: 5330; podiel: BSM
RODINNÝ DOM, 3 X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VINIČNÉ; číslo LV: 2500; podiel: BSM
ZÁHRADNÝ DOMČEK, ZÁHRADA; kat. územie VINIČNÉ; číslo LV: 2500; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZEMPLÍNSKE HÁMRE; číslo LV: 1915; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ZEMPLÍNSKE HÁMRE; číslo LV: 1308; podiel: 1/3
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2018, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA BANKOVÝCH ÚČTOCH, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->