Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZO204084
ID oznámenia: 
15901
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MÁRIO SCHWAB
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MESTO SVÄTÝ JUR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ ZDRUŽENIA
(ZDRUŽENIE OBCÍ ŠURAVA)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie VAJNORY; číslo LV: 1291; podiel: 1/1
POZEMOK-ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie VAJNORY; číslo LV: 1291; podiel: 1/1
POZEMOK-ZÁHRADA; kat. územie VAJNORY; číslo LV: 1291; podiel: 1/1
POZEMOK-ZÁHRADA; kat. územie VAJNORY; číslo LV: 1191; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVE VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2015, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚČET V BANKE, podiel: 1/1
DLHOPISY, podiel: 1/1
AKCIE, podiel: 1/1
SPORENIE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKARNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 20. 01. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->