Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203635
ID oznámenia: 
16551
titul, meno, priezvisko: 
Ing. DUŠAN RYCHTÁRIK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZVS HOLDING A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 290; podiel: 34/1500
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 291; podiel: 58/2100
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 314; podiel: 8/552
ORNÁ PÔDA; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 234; podiel: 2/75
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 239; podiel: 22/480
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 287; podiel: 286/3600
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 198; podiel: 8/1725
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 211; podiel: 62/7200
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 212; podiel: 22/720
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 601; podiel: 735/2832
TRVALÉ TRÁVNATÉ POZEMKY; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 186; podiel: 24/1500
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 194; podiel: 8/552
TRVALÉ TRAVNATÉ PORASTY; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 293; podiel: 62/1600
TRVALÉ TRAVNATÉ PORASTY; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 294; podiel: 20774/1105050
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 295; podiel: 62/4800
TRVALÉ TRAVNATÉ PORASTY; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 247; podiel: 62/2400
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 289; podiel: 34/500
LESNÉ POZEMKY; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 292; podiel: 812/14700
RODINNÝ DOM S PRIĽAHLÝMI POZEMKAMI; kat. územie SOBLAHOV; číslo LV: 3553; podiel: BSM
BYT S PODIELOM NA POZEMKOCH ZASTAVANÝCH DOMOM; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 9744; podiel: BSM
RODINNÝ DOM S PRIĽAHLÝMI POZEMKAMI; kat. územie BOBOT; číslo LV: 810; podiel: 1/2
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 208; podiel: 2/60
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 265; podiel: 16/225
ZÁHRADY; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 231; podiel: 286/3600
LESNÉ POZEMKY; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 207; podiel: 22/640
ORNÁ PÔDA; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 255; podiel: 62/3400
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 212; podiel: 22/720
TRVALÉ TRÁVNATÉ POZEMKY; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 192; podiel: 62/1600
LESNÉ POZEMKY; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 256; podiel: 62/4800
LESNÉ POZEMKY; kat. územie PEŤOVKA; číslo LV: 188; podiel: 812/14700
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLVO, rok výroby: 2018, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->