Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC182236
ID oznámenia: 
15868
titul, meno, priezvisko: 
Ing. IVAN RYBÁRIK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (MH MANAŽMENT, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
7200 € (z výkonu verejnej funkcie), 89379 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MH MANAŽMENT, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7053; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie SÁSOVÁ; číslo LV: 1342; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SÁSOVÁ; číslo LV: 1342; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SÁSOVÁ; číslo LV: 836; podiel: 2/20
ORNÁ PÔDA; kat. územie SÁSOVÁ; číslo LV: 1401; podiel: 1/1
BUDOVA PRE ŠPORT A REKREAČNÉ ÚČELY; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 3502; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 3502; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 3503; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2342; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 7530; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 7191; podiel: 1/3
BUDOVA PRE ŠKOLSTVO, NA VZDELÁVANIE A VÝSKUM; kat. územie OČOVÁ; číslo LV: 5854; podiel: 1/2 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie OČOVÁ; číslo LV: 992; podiel: 2/5 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie OČOVÁ; číslo LV: 992; podiel: 2/5 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie OČOVÁ; číslo LV: 992; podiel: 2/5 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie OČOVÁ; číslo LV: 992; podiel: 2/5 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie OČOVÁ; číslo LV: 992; podiel: 2/5 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie OČOVÁ; číslo LV: 992; podiel: 2/5 BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie OČOVÁ; číslo LV: 992; podiel: 2/5 BSM
BUDOVA PRE ŠKOLSTVO, NA VZDELÁVANIE A VÝSKUM; kat. územie OČOVÁ; číslo LV: 992; podiel: 2/5 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie OČOVÁ; číslo LV: 992; podiel: 2/5 BSM
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2342; podiel: 1/2
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2342; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2342; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 3502; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 3502; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 3502; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie SÁSOVÁ; číslo LV: 1342; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie SÁSOVÁ; číslo LV: 1118; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie SÁSOVÁ; číslo LV: 2620; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7053; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7053; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7053; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
VYBAVENIE - ZARIADENIE NEHNUTEĽNOSTÍ, podiel: 1/2 BSM
UMELECKÉ DIELA, podiel: 1/2 BSM
VYBAVENIE - ZARIADENIE NEHNUTEĽNOSTÍ, podiel: 1/1
VYBAVENIE - ZARIADENIE NEHNUTEĽNOSTÍ, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL, podiel: 100%
OBCHODNÝ PODIEL, podiel: 50%
OBCHODNÝ PODIEL, podiel: 50%
OBCHODNÝ PODIEL, podiel: 50%
OBCHODNÝ PODIEL, podiel: 51%
FINANČNÉ PROSTRIEDKY V HOTOVOSTI A NA ÚČTOCH, podiel: 50% BSM
POHĽADÁVKY, podiel: 50% BSM
existencia záväzku: 
VÝŽIVNÉ, podiel: 100%, dátum vzniku: 08. 03. 2012
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->