Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC091120
ID oznámenia: 
16270
titul, meno, priezvisko: 
RNDr. MARTIN RUŽINSKÝ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TRANSPETROL, A.S. BRATISLAVA)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ENERGOTEL, A.S. BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
47104 € (z výkonu verejnej funkcie), 152385 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TRANSPETROL, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(SWS, SPOL. S R.O.)
požitky: ODMENA
VÝKONNÝ RIADITEĽ
(MEDZINÁRODNÁ ASOCIÁCIA PREPRAVCOV ROPY - IAOT)
požitky: MZDA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ZÁHRADA; kat. územie BORŠA; číslo LV: 560; podiel: 1/1
BYT; kat. územie KOŠICE - JUH, SKLADNÁ; číslo LV: 11253; podiel: 1/1
BYT, SKLADOVÝ PRIESTOR, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA III - VINOHRADY; číslo LV: 6550; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIE, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BRATISLAVA III - VINOHRADY; číslo LV: 6550, 6595, 7001, 7002, 7017; podiel: 5 X 1/103
GARÁŽ, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA III - VINOHRADY; číslo LV: 6550; podiel: 2/66
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚČTY V BANKÁCH, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->