Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203408
ID oznámenia: 
15533
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RUŽENA LOVASOVÁ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (EUSTREAM, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(LOMIX S.R.O.)
KONATEĽ
(ENERGY SOLUTIONS S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÉ PLOCHYA NÁDVORIA, ZÁHRADY; kat. územie PODUNAJSKÉ BYSKUPICE; číslo LV: 1271; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, ZÁHRADY; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 1799; podiel: 1/1
ZÁHRADY, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO-BRATISLAVA; číslo LV: 1260; podiel: 1/1
BYT; kat. územie RUŽINOV-BRATISLAVA; číslo LV: 3959; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 50%
BANKOVÉ ÚČTY
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES BENZ, rok výroby: 2018
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->