Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC172157
ID oznámenia: 
16484
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RUDOLF SLEZÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NADÁCIA SPP)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S)
príjmy za rok 2019: 
106179 € (z výkonu verejnej funkcie), 479 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
EMOOS, SPOL. S R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(EKOFOND, N.F.)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA EF)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 6561; podiel: 0,6%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 6920; podiel: 37,5%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 6920; podiel: 37,5%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 6920; podiel: 37,5%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 6920; podiel: 37,5%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 6920; podiel: 37,5%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 6920; podiel: 37,5%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 6920; podiel: 37,5%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 6920; podiel: 37,5%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 5695; podiel: 0,6%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 6038; podiel: 100%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 6561; podiel: 0,6%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 5006; podiel: 0,6%
ZÁHRADY; kat. územie TRENČIANSKE TEPLICE; číslo LV: 2369; podiel: 50%
ZÁHRADY; kat. územie TRENČIANSKE TEPLICE; číslo LV: 2369; podiel: 50%
ZÁHRADY; kat. územie TRENČIANSKE TEPLICE; číslo LV: 2385; podiel: 0,8%
ZÁHRADY; kat. územie TRENČIANSKE TEPLICE; číslo LV: 2385; podiel: 0,8%
ZÁHRADY; kat. územie TRENČIANSKE TEPLICE; číslo LV: 2385; podiel: 0,8%
ZÁHRADY; kat. územie TRENČIANSKE TEPLICE; číslo LV: 2385; podiel: 0,8%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 6686; podiel: 1,5%
BYTOVÝ DOM; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 6686; podiel: 1,5%
BYT; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 6686; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 7182; podiel: 100%
ZÁHRADY; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 7182; podiel: 100%
DOM; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 7182; podiel: 100%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 3342; podiel: 0,6%
ZÁHRADY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4688; podiel: 1%
VINICE; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4689; podiel: 1%
VINICE; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
VINICE; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
VINICE; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
TRVALE TRÁVNE PORASTY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4696; podiel: 0,01%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
NÁRAMKOVÉ HODINKY, podiel: 100%
NÁRAMKOVÉ HODINKY, podiel: 100%
ZBIERKA ZBRANÍ, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PÔŽIČKA, podiel: 100%
PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
DÔCHODKOVÉ SPORENIE, podiel: 100%
PENIAZE NA ÚČTE, PENIAZE V HOTOVOSTI, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 12. 11. 2007
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->