Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202596
ID oznámenia: 
16998
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. RUDOLF KUBICA, MM.L
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (INŠPEKTORÁT PRÁCE - ŽILINA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 10832; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 10832; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 10832; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 10832; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 1666; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 1666; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 1666; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 1666; podiel: 1/1
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 1666; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NADVORIA; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 453; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA - RODINNÝ DOM; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 9208; podiel: 1/2
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 9208; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 9209; podiel: 2/3
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: NISSAN, rok výroby: 1993, podiel: 1/2
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2015, podiel: 1/2
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2014, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->