Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202713
ID oznámenia: 
15885
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ROMAN ŽEMBERA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie SOĽČANY; číslo LV: 1117; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie SOĽČANY; číslo LV: 1117; podiel: 1/2
BYT; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 3849; podiel: 1/2
CHATA; kat. územie PRAŠICE; číslo LV: 781; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PRAŠICE; číslo LV: 781; podiel: 1/2
APARTMANOVÝ BYT; kat. územie PRIMORSKO BULHARSKO; podiel: 1/2
GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 4561; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie BRATISLAVA - PETRŽALKA; číslo LV: 3451; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2011, podiel: 1/2
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2004, podiel: 1/2
VYBAVENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY V BANKE, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->