Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203902
ID oznámenia: 
16488
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ROMAN REHÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT + GARÁŽ + POZEMOK POD BYTOVÝM DOMOM; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 3814, 6193; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 3111; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM + PODIEL NA PRÍJAZDOVEJ CESTE; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 8153,4673; podiel: 1/2
VINICE; kat. územie DEVÍN; číslo LV: 3756; podiel: 1/8
BYT + PARKOVAVCIE MIESTO PRED BYTOVÝM DOMOM; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 5258, 5471; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES BENZ, rok výroby: 2004, podiel: 1/2
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2016, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 01. 03. 2018
ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA - PÔŽIČKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 01. 05. 2000
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->