Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203661
ID oznámenia: 
16159
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ROMAN KOVÁČ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
DOPRAVNÝ PODNIK MESTA BANSKÁ BYSTRICA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 0452; podiel: BSM
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie NÁLEPKOVO; číslo LV: 4313; podiel: 13881/6033587
ZASTAVANÁ PLOCHA A ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁVADKA; číslo LV: 9; podiel: 5/54
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ZÁVADKA; číslo LV: 10; podiel: 3/768
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁVADKA; číslo LV: 597; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁVADKA; číslo LV: 730; podiel: 2/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁVADKA; číslo LV: 730; podiel: 1/T6
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁVADKA; číslo LV: 732; podiel: 55/1L4
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie 734 ZÁVADKA; číslo LV: 734; podiel: 3/72
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, LESNÝ POZEMOK, ORNÁ PÔDA, OSTATNÉ; kat. územie ZÁVADKA; číslo LV: 785; podiel: 2245/976316
ZASTAVANÁ PLOCHA A ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁVADKA; číslo LV: 796, 818; podiel: 1/32
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ZÁVADKA; číslo LV: 882; podiel: 60/2160
POZEMKY - TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie HNILČÍK; číslo LV: 118; podiel: 2245/976316
LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie HNILČÍK; číslo LV: 858; podiel: 2245/976316
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie HNILČÍK; číslo LV: 1010; podiel: 2/LL15/976316
LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie RUDŇANY; číslo LV: 783, 921, 922; podiel: 2245/976316
LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie RUDŇANY; číslo LV: 1094,1097,1098; podiel: 2245/976316
BYT A GARÁŽ; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 3914; podiel: BSM
BYT; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 3229; podiel: BSM
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6004; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA BANKOVOM ÚČTE , podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
POZEMKY - DAR, dátum prijatia: 12. 04. 2019

Deň v parlamente

<- ->