Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC162058
ID oznámenia: 
15683
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ROLAND SCHALLER
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (LETISKO SLIAČ A.S.)
príjmy za rok 2019: 
9410 € (z výkonu verejnej funkcie), 77316 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VÝKONNÝ RIADITEĽ
(LETISKO SLIAČ A.S.)
požitky: PLAT
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADA; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 757; podiel: 1/1
2X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE ; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 757; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 757; podiel: 1/1
2X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE ; kat. územie ZVOLEN ; číslo LV: 6061; podiel: 1/1
BYTOVÝ DOM, NEBYTOVÉ PRIESTORY; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 6061; podiel: 1/1
2X PODIEL SPOLOČNÉ ČASTI; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 6061; podiel: 704/230454
ZÁHRADA; kat. územie KOVÁČOVÁ; číslo LV: 491; podiel: 1/1
2X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KOVÁČOVÁ; číslo LV: 491; podiel: 1/1
ROZOSTAVANÁ STAVBA; kat. územie KOVÁČOVÁ; číslo LV: 491; podiel: 1/1
VINICA; kat. územie HONTIANSKE NEMCE; číslo LV: 1753; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 4552; podiel: 1/1
2X TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST ; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 4552; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 7992; podiel: 1/1
2X OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 7992; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 8086; podiel: 2/7
2X OSTATNÁ PLOCHA ; kat. územie KRUPINA ; číslo LV: 8086; podiel: 2/7
ZÁHRADA; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 8088; podiel: 2/16
VINICA; kat. územie DRIENOVO; číslo LV: 22; podiel: 1/1
2X TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DRIENOVO; číslo LV: 22; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI , podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
3X OBCHODNÉ PODIELY A AKCIE V SPOLOČNOSTI, podiel: 1/1
ŽIVOTNÉ POISTENIE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 11. 01. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->