Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202806
ID oznámenia: 
16353
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ROBERT ŤAVODA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (AUDIOVIZUÁLNY FOND)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ASOCIÁCIA PREVÁDZKOVATEĽOV KABLOVÝCH
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA ASOCIÁCIE
(ASOCIÁCIA PREVÁDZKOVATEĽOV KÁBLOVÝCH)
požitky: MZDA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT ; kat. územie PETRŽALKA BRATISLAVA; číslo LV: 2486; podiel: 50%
BYT Č. 74; kat. územie PETRŽALKA BRATISLAVA; číslo LV: 2486; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2017, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
CENNÉ PAPIERE ZAKNIHOVANÉ DLHOPISY, podiel: 100%
PODIELOVÉ FONDY, podiel: 100%
ÚSPORY NA ÚČTE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->