Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203894
ID oznámenia: 
16946
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RÓBERT SZABÓ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (BIONT A.S. BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 43637 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK - CESTA; kat. územie DEVÍNSKA NOVÁ VES; číslo LV: 468; podiel: 1/4
BYT; kat. územie DEVÍNSKA NOVÁ VES; číslo LV: 3044; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie DUNAJSKÁ LUŽNÁ, NOVÁ LIPNICA; číslo LV: 812; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie DEVÍNSKA NOVÁ VES; číslo LV: 466; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2008, podiel: 1/1
BYTOVÉ ZARIADENIE, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY V PEŇAŽNOM ÚSTAVE, podiel: 1/1
DÔCHODKOVÉ SPORENIE, podiel: 1/1
ŽIVOTNÉ POISTENIE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 17. 03. 2608
PÔŽIČKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 26. 09. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->