Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203279
ID oznámenia: 
16574
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RÓBERT SZŰCS
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZVOLENSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (JADROVÁ A VYRAĎOVACIA SPOLOČNOSŤ, A.S. BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SE, A.S. ZÁVOD ELEKTRÁRNE VOJANY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(OBEC MALÉ RAŠKOVCE)
požitky: ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADA; kat. územie MALÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 399; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MALÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 399; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MALÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 399; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie MALÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 580; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2015, podiel: 1/1
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY NA OSOBNOM ÚČTE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->