Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD204025
ID oznámenia: 
16740
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RÓBERT LATTA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (LESOPOĽNOHOSPODÁRSKY MAJETOK ULIČ ŠTÁTNY PODNIK)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
LESOPOĽNOHOSP. URBÁR. SPOL. POZ. SP. ZVALA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK
(ING. RÓBERT LATTA)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(LESOPOĽ. A URBÁR. - POZEMK. SPOLOČ. RUSKÉ)
požitky: ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE
PREDSEDA
(LESOPOĽNOHOSP. URBÁR. SPOL. POZ SP. ZVALA)
požitky: ODMENA ZA YÝKON FUNKCIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK, ORNÁ PÔDA; kat. územie PČOLINNÉ; číslo LV: 1058; podiel: 15/32
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie PČOLINNÉ; číslo LV: 935; podiel: 3/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST,LESNÝ POZEMOK, ORNÁ PÔDA; kat. územie PČOLINNÉ; číslo LV: 1078; podiel: 5/12
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK; kat. územie JALOVÁ; číslo LV: 175; podiel: 2/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK; kat. územie JALOVÁ; číslo LV: 284; podiel: 2/48
ZÁHRADA,TRVALÝ TRÁVNY PORAST,ORNÁ PÔDA; kat. územie JALOVÁ; číslo LV: 104; podiel: 1/6
ZÁHRADA,ORNÁ PÔDA; kat. územie JALOVÁ; číslo LV: 290; podiel: 1/6
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JALOVÁ; číslo LV: 285; podiel: 2/48
LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZVALA; číslo LV: 214; podiel: 1/2400
LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZVALA; číslo LV: 213; podiel: 1/2400
ZÁHRADA; kat. územie ZVALA; číslo LV: 107; podiel: 1/3540
LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZVALA; číslo LV: 229; podiel: 1/80
LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZVALA; číslo LV: 228; podiel: 1/80
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ZVALA; číslo LV: 102; podiel: 1/135
LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZVALA; číslo LV: 85; podiel: 1/590
LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZVALA; číslo LV: 85; podiel: 11/17700
ORNÁ PÔDA,TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZVALA; číslo LV: 344; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK; kat. územie ZVALA; číslo LV: 202; podiel: 1/81,1/135
TRVALÝ TRÁVNY PORAST,LESNÝ POZEMOK; kat. územie ZVALA; číslo LV: 203; podiel: 1/81,1/135
ORNÁ PÔDA, LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZVALA; číslo LV: 117; podiel: 5/71064
ORNÁ PÔDA, LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZVALA; číslo LV: 117; podiel: 1/20304
ZÁHRADA; kat. územie ZVALA; číslo LV: 107; podiel: 1/590
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZVALA; číslo LV: 157; podiel: 1/590
ORNÁ PÔDA, LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZVALA; číslo LV: 117; podiel: 1151/2436480
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZVALA; číslo LV: 157; podiel: 1/3540
ORNÁ PÔDA, LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PČOLINNÉ; číslo LV: 1093; podiel: 15/93
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZVALA; číslo LV: 335; podiel: 1/590
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZVALA; číslo LV: 335; podiel: 1/3540
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZVALA; číslo LV: 334; podiel: 1/3540
ORNÁ PÔDA; kat. územie STAKČÍN; číslo LV: 2562; podiel: 1/240
ORNÁ PÔDA; kat. územie STAKČÍN; číslo LV: 2560; podiel: 72/192
DOM; kat. územie STAKČÍN; číslo LV: 2210; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie STAKČÍN; číslo LV: 2535; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie STAKČÍN; číslo LV: 2436; podiel: 1/2
ZÁHRADA. ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STAKČÍN; číslo LV: 2210; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2011, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->