Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203484
ID oznámenia: 
16234
titul, meno, priezvisko: 
prof. MUDr. RÓBERT HATALA, CSc.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7212; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 4918; podiel: BSM
ZÁHRADA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 4918; podiel: 385/2000
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5254; podiel: 57/1000
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5254; podiel: 317/1000
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5253; podiel: 1/1
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5253; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 312; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 312; podiel: 1/1
REKREAČNÁ CHATA ; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 312; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SENEC; číslo LV: 2231; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SENEC; číslo LV: 2231; podiel: 1/1
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie SENEC; číslo LV: 2231; podiel: 1/1
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7212; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7212; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7212; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES - BENZ, rok výroby: 2016, podiel: 1/2
VYBAVENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY V PEŇAŽNÝCH ÚSTAVOCH, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->