Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203126
ID oznámenia: 
16195
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. RENÁTA VANDRIAKOVÁ, MPH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYTOVÝ DOM; kat. územie PODUNAJSKÉ BISKUPICE; číslo LV: 4600; podiel: 1/6
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 4019; podiel: 10347/306155
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 4388; podiel: 10347/306155
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 3995; podiel: 1/23
BYTOVÝ DOM; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 3984; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 355; podiel: 354914/1985124000
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 648; podiel: 4032/22861440
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 650; podiel: 1763668/9999999999
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 649; podiel: 4032/45722880
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 651; podiel: 4032/68584320
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 651; podiel: 4032/68584320
ORNÁ PÔDA; kat. územie VAVRIŠOVO; číslo LV: 903; podiel: 1/42
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1786; podiel: 4032/22861440
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1786; podiel: 4032/22861440
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1786; podiel: 4032/22861440
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 3401; podiel: 4032/22135680
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 3401; podiel: 4032/22135680
VODNÁ PLOCHA; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 3401; podiel: 4032/22135680
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 3261; podiel: 48384/280506240
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 2903; podiel: 48384/280506240
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 2802; podiel: 48384/265628160
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 2802; podiel: 48384/265628160
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 2797; podiel: 48384/280506240
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 2787; podiel: 48384/265628160
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 2787; podiel: 48384/265628160
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 2786; podiel: 48384/265628160
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1971; podiel: 48384/265628160
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1874; podiel: 1/12
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1874; podiel: 1/12
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1844; podiel: 48384/265628160
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1673; podiel: 48384/265628160
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1660; podiel: 48384/280506240
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1660; podiel: 4838/280506240
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1647; podiel: 24/2880
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1641; podiel: 48384/265628160
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 2726; podiel: 4032/93502080
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 2726; podiel: 4032/93502080
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 2726; podiel: 4032/93502080
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1984; podiel: 4032/93502080
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1983; podiel: 4032/23375520
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1982; podiel: 4032/23375520
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1981; podiel: 4032/23375520
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1980; podiel: 8064/70126560
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1979; podiel: 4032/23375520
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1979; podiel: 4032/23375520
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1979; podiel: 4032/23375520
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1788; podiel: 4032/22135680
ZASTAVANA PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1788; podiel: 4032/22135680
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1788; podiel: 4032/22135680
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1788; podiel: 4032/22135680
VODNÁ PLOCHA; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1788; podiel: 4032/22135680
ZÁHRADA; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1788; podiel: 4032/22135680
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 3766; podiel: 48384/265628160
ZASTAVANÁ POLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 3766; podiel: 48384/265628160
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1784; podiel: 4032/23375520
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1784; podiel: 4032/23375520
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1784; podiel: 4032/23375520
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1784; podiel: 4032/23375520
VODNÁ PLOCHA; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1784; podiel: 4032/23375520
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNE MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2018, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->