Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC121662
ID oznámenia: 
15536
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. STANISLAV REHUŠ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TRANSPETROL, A.S., BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
44504 € (z výkonu verejnej funkcie), 65574 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SPOLOČNOSŤ PRE SKLADOVANIE, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
DAŇOVÝ PORADCA, ZÁK.Č. 78/1992 ZB., Č. LICENCIE 815
(JUDr. STANISLAV REHUŠ)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN PREDSTAVENSTVA - DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ TRANSPETROL, A.S.
(ENERGOTEL, A.S.)
požitky: FUNKCIA VYPLÝVAJÚCA Z VÝKONU VEREJNEJ FUNKCIE - VZDANIE SA FUNKCIE ÚČINNÉ 04.11.2019
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 7840; podiel: 1/1
PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH, ZARIADENIA DOMU A POZEMKU; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 7840; podiel: 6055/438430
BYT; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 7687; podiel: 1/1
PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH, ZARIADENIA DOMU A POZEMKU; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 7687; podiel: 7142/1056993
GARÁŽ - SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL NA NEBYTOVÝCH PRIESTOROCH; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 7687; podiel: 1/88
GARÁŽ - SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL NA NEBYTOVÝCH PRIESTOROCH ; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 7687; podiel: 1/88
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie CHORVÁTSKY GROB; číslo LV: 4918; podiel: 1/6
RODINNÝ DOM A OSTATNÁ PLOCHA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie CHORVÁTSKY GROB; číslo LV: 5126; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: KIA, rok výroby: 2009, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ MAJETOK PODNIKATEĽA, podiel: 1/1
FINANČNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->