Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203623
ID oznámenia: 
15462
titul, meno, priezvisko: 
prof. Ing. ROBERT REDHAMMER, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ AKREDITAČNÁ AGENTÚRA PRE VYSOKÉ ŠKOLSTVO)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREZIDENT
(SLOVENSKÁ VÁKUOVÁ SPOLOČNOSŤ, O.Z.)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(SLOVENSKÁ AKADEMICKÁ INFORMČNÁ AGENTÚRA, N.O.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie VINOHRADY, BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 4327; podiel: BSM
OSTATNÉ A ZASTAVANÉ PLOCHY PRIĽAHLÉ K BYTU; kat. územie VINOHRADY, BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 4327; podiel: 7/1000
BYT; kat. územie NIVY, BRATISLAVA RUŽINOV; číslo LV: 3524; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA PRIĽAHLÉ K BYTU; kat. územie NIVY, BRATISLAVA RUŽINOV; číslo LV: 4027; podiel: 2615/100000
GRÁŽ; kat. územie NIVY, BRATISLAVA RUŽINOV; číslo LV: 3524; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA PRIĽAHLÉ KU GARÁŽI; kat. územie NIVY, BRATISLAVA RUŽINOV; číslo LV: 4027; podiel: 698/100000
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNY AUTOMOBIL, továrenská značka: KIA, rok výroby: 2019, podiel: 1%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
CENNÉ PAPIERE, podiel: 1,0000000%, podiel: 1%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->