Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
K141804
ID oznámenia: 
18184
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RASTISLAV CHOVANEC, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štátny tajomník
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SPP -DISTRIBÚCIA, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
36768 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie 804380 VINOHRADY; číslo LV: 5836; podiel: 100%
2 GARÁŽOVÉ MIESTA; kat. územie 804380 VINOHRADY; číslo LV: 5836; podiel: 100%
PIVNICA; kat. územie 804380 VINOHRADY; číslo LV: 5836; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIELY V S.R.O., podiel: 100%
PODIEL V S.R.O., podiel: 50%
HOTOVOSŤ NA BANKOVOM ÚČTE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 01. 04. 2011
PÔŽIČKY, podiel: 100%, dátum vzniku: 30. 06. 2010
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->