Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202593
ID oznámenia: 
15580
titul, meno, priezvisko: 
PhDr. RADOVAN LEHOCKÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (INŠPEKTORÁT PRÁCE TRNAVA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
INŠPEKTORÁT PRÁCE TRNAVA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie SMOLENICKÁ NOVÁ VES; číslo LV: 1071/3; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie SMOLENICKÁ NOVÁ VES; číslo LV: 1071/4; podiel: 1/1
LESNÉ POZEMKY; kat. územie SMOLENICKÁ NOVÁ VES; číslo LV: 1982; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie SMOLENICE; číslo LV: 3281/25; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie DOLNÁ KRUPÁ; číslo LV: 3938; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie DOLNÁ KRUPÁ; číslo LV: 3939; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: LADA, rok výroby: 2007, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->