Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B121516
ID oznámenia: 
15565
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RÓBERT PUCI
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
38777 € (z výkonu verejnej funkcie), 6036 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
požitky: ŽIADNE
POSLANEC
(KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 2225; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 2225; podiel: BSM
ZÁHRADY; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 2225; podiel: BSM
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 2225; podiel: BSM
HOSPODÁRSKA BUDOVA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 2225; podiel: BSM
HOSPODÁRSKA BUDOVA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 2225; podiel: BSM
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 7756; podiel: 5,26 %
RODINNÝ DOM; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 2225; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 04. 12. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA , rok výroby: 2018
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->