Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202351
ID oznámenia: 
15175
titul, meno, priezvisko: 
RÓBERT HALÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(ROKA AGENCY S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
DIVADLO NOVÁ SCÉNA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT 2 IZBOVÝ; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 7377; podiel: 1/1
POZEMOK PRISLUCHAJÚCI K BYTU; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 8388; podiel: 5670/176673
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ JANÍKOVCE; číslo LV: 2000; podiel: 1/336
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ JANÍKOVCE; číslo LV: 2001; podiel: 1/336
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ JANÍKOVCE; číslo LV: 2002; podiel: 1/336
ORNÁ PÔDA A TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie VEĽKÉ JANÍKOVCE; číslo LV: 1111; podiel: 1/42
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ JANÍKOVCE; číslo LV: 1441; podiel: 1/42
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ JANÍKOVCE; číslo LV: 1700; podiel: 1/63
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ JANÍKOVCE; číslo LV: 1440; podiel: 1/63
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ JANÍKOVCE; číslo LV: 3184; podiel: 1/63
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW X4, rok výroby: 2015
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->