Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202690
ID oznámenia: 
15917
titul, meno, priezvisko: 
Ing. IVANA PIŇOSOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SPPS, A.S.)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÁ POŠTA,A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
SPPS, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6171; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6171; podiel: 2,57%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6171; podiel: 2,57%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6171; podiel: 2,57%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6172; podiel: 1,35%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6173; podiel: 1,24%
BYT; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 6199; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 199; podiel: 1,31%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 199; podiel: 1,31%
ZÁHRADNÁ CHATKA; kat. územie BÍŇOVCE; číslo LV: 747; podiel: 100%
ZÁHRADY; kat. územie BÍŇOVCE; číslo LV: 747; podiel: 100%
ZÁHRADY; kat. územie BÍŇOVCE; číslo LV: 747; podiel: 100%
ZÁHRADY; kat. územie BÍŇOVCE; číslo LV: 747; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BÍŇOVCE; číslo LV: 747; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BÍŇOVCE; číslo LV: 747; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BÍŇOVCE; číslo LV: 747; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BÍŇOVCE; číslo LV: 747; podiel: 100%
BYT; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 8120; podiel: 1,13%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 8120; podiel: 1,13%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA BEŽNOM ÚČTE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
ÚVER NA BYVANIE, podiel: 100%, dátum vzniku: 23. 05. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->