Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
G192311
ID oznámenia: 
16854
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. PETRA PRÍBELSKÁ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Súdnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 69108 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NAJVYŠŠÍ SÚD SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADNÁ CHATKA, ZÁHRADA; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 1317, 7068, 3385; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM S GARÁŽOU; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 12611; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2017, podiel: BSM
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: FIAT, rok výroby: 2015, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIELOVÉ FONDY - VÝPLATA DEDIČSKÉHO PODIELU, podiel: 1/1
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA BEŽNOM ÚČTE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 19. 12. 2016
SPOTREBITEĽSKÝ ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 14. 11. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->