Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203200
ID oznámenia: 
17017
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PETER VALÍČEK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (MH MANAŽMENT, A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ POŠTA, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SZČO
(ING. PETER VALIČEK - P.V.STAV)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, GARÁŽ, ZASTAVANÁ PLOCHA,ZÁHRADA; kat. územie MOJMÍROVCE; číslo LV: 2562; podiel: BSM
BYT; kat. územie LEVICE; číslo LV: 6303; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEHOTA; číslo LV: 253; podiel: 1/75
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LEHOTA; číslo LV: 254; podiel: 1/5
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEHOTA; číslo LV: 1683; podiel: 1/5
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LEHOTA; číslo LV: 2415; podiel: 1/15
ZASTAVANÁ PLOCHA, ORNÁ PÔDA, ZÁHRADA; kat. územie LEHOTA; číslo LV: 1684; podiel: 1/30
ZÁHRADA, ORNÁ PÔDA; kat. územie LEHOTA; číslo LV: 1685; podiel: 1/75
ZÁHRADA, ORNÁ PÔDA; kat. územie LEHOTA; číslo LV: 2413; podiel: 1/15
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEHOTA; číslo LV: 1687; podiel: 3/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEHOTA; číslo LV: 1688; podiel: 1/25
ORNÁ PÔDA, ZÁHRADA; kat. územie LEHOTA; číslo LV: 1689; podiel: 115 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEHOTA; číslo LV: 2542; podiel: 1/5
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEHOTA; číslo LV: 2419; podiel: 1/15
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEHOTA; číslo LV: 1837; podiel: 4/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEHOTA; číslo LV: 2414; podiel: 1/15
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEHOTA; číslo LV: 1690; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEHOTA; číslo LV: 1749; podiel: 1/15
ZÁHRADA; kat. územie MOJMÍROVCE; číslo LV: 4071; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTOCH A V HOTOVOSTI, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->