Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203704
ID oznámenia: 
16516
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PETER RUSŇÁK, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV POĽNOHOSPODÁRSKY V BRATISLAVE)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV POĽNOHOSPODÁRSKY V BRATISLAVE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie MALACKY; číslo LV: 8182; podiel: BSM
ZÁHRADA; kat. územie MALACKY; číslo LV: 8182; podiel: BSM
ZÁHRADA; kat. územie MALACKY; číslo LV: 8182; podiel: BSM
POZEMOK - ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie VEĽKÉ LEVÁRE; číslo LV: 1907; podiel: 22168/32583
PREDAJŇA; kat. územie VEĽKÉ LEVÁRE; číslo LV: 1907; podiel: 1/1
REŠTAURÁCIA; kat. územie VELKÉ LEVÁRE; číslo LV: 1907; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie MALACKY; číslo LV: 8182; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 17. 05. 2013
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 14. 10. 2011
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 06. 09. 2016
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 17. 05. 2013
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 17. 12. 2007
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->