Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203091
ID oznámenia: 
16878
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. PETER PANDY, LL.M.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ POŠTA, A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (EUSTREAM, A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (VEREJNÉ PRÍSTAVY, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ADVOKÁT
(JUDR. PETER PANDY, ADVOKÁT)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC
(POSLANEC MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA - KRÁĽ. CHLMEC)
požitky: VYPLATENÉ ZDANITEĽNÉ PRÍJMY
POSLANEC
(KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: VYPLATENÉ ZDANITEĽNÉ PRÍJMY
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie KRÁĽOVSKÝ CHLMEC; číslo LV: 2786; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE A SPOLOČNÉ PRIESTORY; kat. územie KRÁĽOVSKÝ CHLMEC; číslo LV: 2786; podiel: 8696/176856
ROZOSTAVANÁ STAVBA; kat. územie KRÁĽOVSKÝ CHLMEC; číslo LV: 9055; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie KRÁĽOVSKÝ CHLMEC; číslo LV: 9055; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KRÁĽOVSKÝ CHLMEC; číslo LV: 9055; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KRÁĽOVSKÝ CHLMEC; číslo LV: 9055; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 20. 04. 2018
PODNIKATEĽSKÝ ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 15. 05. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2018
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->